سازمان هواپیمایی کشوری: فقط ۳۰درصد پروازها چارتری است

سازمان هواپیمایی کشوری مدعی شد ‌۷۰ درصد پروازهای داخلی غیر چارتری است.