احتشامیه، سفری به دوران گذشته

احتشامیه نام محله قدیمی در تهران است که حدودا ۱۰۰ سال پیش خانه سازی در آن شروع شد .