سامانه سهام عدالت برای ثبت اطلاعات وراث متوفیان باز می‌شود

از امروز سامانه سهام عدالت برای ثبت اطلاعات وراث متوفیان مشمول سهام عدالت شروع به فعالیت می‌کند.