۱۰درصد از بودجه عمومی صرف توسعه زیرساخت‌ها می‌شود

معاون رئیس جمهور گفت: منابع چندانی برای توسعه نداریم وتنها ١٠ درصد از بودجه عمومی کشور را می توانیم صرف توسعه زیر ساخت ها کنیم و ٩٠ درصد آن صرف هزینه هایی مانند حقوق و هزینه های جاری می شود.