گورستان فولکس‌واگن‌ها در عکس روز نشنال جئوگرافیک

عکس هوایی زیر از صحرای کالیفرنیا گرفته شده و صف فولکس‌واگن های از رده خارج را نشان می دهد که پس از رسوایی شرکت تولید کننده از سراسر امریکا جمع‌آوری و به بیابان منتقل شدند تا اسقاط یا نابود شوند.