راه برون رفت از رکود و توسعه پایدار در صنعت ایران

بی شک افزایش سهم تولید ملی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و تحول در این بخش، به دلایل فراوان اقتصادی، نوید بخش حرکت مثبت اقتصاد در سایر بخش های ملی خواهد بود.