بانک مرکزی مالزی الزام حفظ دارایی به رینگیت را لغو کرد

بانک مرکزی مالزی اعلام کرد که ضرورت حفظ ۷۵ درصد از دارایی صادرکنندگان این کشور به رینگیت لغو خواهد شد.