تبادل تجربیات تهران و پاریس درباره توسعه فضای شهری

علی رغم کند شدن روند ساخت و ساز در سطح شهر تهران، منطقه ۲۲ هنوز هم به عنوان یکی از مناطق پیشتاز در ساخت و ساز به حساب می آید.