قیمت گذاری دستوری فولاد دستاوردی جز رانت ندارد

قیمت‌گذاری دستوری همانند تجویز دارویی به مریض به صورت دستوری و بدون در نظر گرفتن شرایط روحی و برنامه ریزی شده است که نه تنها اثرات مثبتی به همراه نخواهد داشت بلکه شرایط را بدتر می کند.