جبران کاهش صادرات نفت ایران آسان نیست

یک تحلیلگر اقتصادی هند معتقد است: برای دیگر تولیدکنندگان نفت دشوار است که کاهش صادرات نفت ایران به هر میزان را جبران کنند؛ افزایش تولید آنها ممکن است در این مقطع به حداکثر 500 هزار بشکه در روز محدود شود.