مشکل کمبود آب عشایر حاد نیست

رئیس سازمان امور عشایری کشور گفت: تاکنون مورد حاد و گسترده ای از کمبود آب عشایر در کشور گزارش نشده است.