باید چگونه بود تا ازدواج موفقیت آمیز باشد؟

اگر فقط ظاهر آدم ها را ملاک و معیار قرار دهیم همین که دختر و پسری به 20 و چند سالگی برسند ، وقت ازدواج شان رسیده است. این که پسری شغلی و کاری برای خود دست و پا کند و خدمت سربازی اش را تمام کرده باشد شرط لازم برای خواستگاری رفتن و ازدواج را کسب کرده است.