آیا در فضای مجازی امنیت داریم؟ +ویدیو

این ویدیو نشان دهنده این است که ایا اطلاعات افراد در فضای مجازی از امنیت کافی برخوردار است یا خیر؟