آدم ربایی ساختگی به خاطر 900 میلیون تومان

مرد جوان برای وصول طلب 900 میلیون تومانی‌اش سناریوی یک آدم ربایی را طراحی کرد تا بدهکاران را مجبور به پس دادن پول کند.