توییت حسام الدین آشنا درخصوص موسسات

حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور در توییتی اظهار کرد: مؤسسان نادرند، مؤسسات اندکند ولی مال باختگان چه بسیار هستند.