ایران شروط دوازده گانه را اجرا کند آمریکا حاضر به گفتگو است

رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا مدعی شد ایران اگر رفتار خود را عوض کند در این صورت امریکا با این کشور گفتگو خواهد کرد.