پرونده سقوط هواپیمای آسمان به تهران منتقل شد

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور از احاله پرونده سقوط هواپیمای آسمان به تهران خبر داد.