بانک شهر بیشترین روابط پنهان و مبهم را با شهرداری‌های تهران و کرج داشته است/ افزایش مدام بدهی‌های شهرداری تهران

به گفته معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شوراهای شهر شهرداری تهران بانک شهر با شهرداری تهران و شهرداری کرج بسیار بیشتر از سایر شهرداری‌ها رابطه پنهان و مبهم داشته و قطعا منافع بزرگی هم از این رابطه پنهان به دست می‌آورده است.