لوازم گذر از شرایط بحرانی

مدتی است که کشورمان شرایط خاصی را از نظر مسایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پشت سر می گذارد. در حال حاضر شرایط کشورمان متاثر از چند فاکتور و عامل است. یک فاکتور این است که از گذشته عملکرد خوبی در بسیاری از حوزه ها نداشته ایم. موضوع دیگر این است که بعضی از مسایل مندرج در برجام را جدی نگرفتیم و قبل از اینکه سایرین زیر آب برجام را بزنند، خودمان این کار را انجام دادیم.