چند درصد شکایت از پزشکان به نتیجه می‌رسد؟

رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی گفت: 35 درصد از شکایات رسیده به نظام پزشکی منجر به صدور کیفرخواست می شود.