توضیح وزیر آموزش و پروش درباره فیش حقوقی فرهنگیان

وزیر آموزش و پرورش گفت: وضعیت امروز مدارس بیانگر میزان توسعه و پیشرفت کشور در آینده است.