واقعیت‌هایی درباره رژیم‌حقوقی دریای خزر

با توجه به مباحث و شایعات مطرح شده در مورد رژیم حقوقی دریای خزر و توافقات اخیر، موارد چندی قابل توجه است که باید به آن اشاره کرد.