بدنه وزارت‌ آموزش و پرورش با وزیر همراه نیست

یک عضو فراکسیون امید گفت: اقتصاد در تمام جهان بر اساس فرمول، آمار، ارقام، مدیریت دقیق و منطق مدیریت می‌شود و نمی‌توان به صورت دعا کردن، حدس و گمان، توهم و توهم توطئه داشتن از حوادث و … اقتصاد را اداره کرد.