تغییر اقلیم، محیط زیست کشور را تهدید می‌کند

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: تغییر اقلیم از تهدیدات بزرگ زیست محیطی است.