اختصاص۲۳۰میلیارد تومان به «بیمه زنان سرپرست خانوار» در بودجه۹۷

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: دولت مصمم به عملی کردن طرح بیمه زنان سرپرست خانوار است.