فقط مرد ها غیرت ندارند..

فقط مرد ها غیرت ندارند..

فقط مرد ها غیرت ندارند..

باور کنید زن ها هم رگ غیرتی دارند..

که اگر گل کند..

دنیایی زیر سوْال خواهد رفت..

نوشته فقط مرد ها غیرت ندارند.. اولین بار در کتاب ساز. پدیدار شد.