اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان پس از ابلاغ رسمی

وزیر کشور: قانون منع به کار گیری بازنشستگان دو ماه پس از ابلاغ رسمی اجرا می شود.