بودجه نظامی آمریکا نشانه سیاست سلطه طلبانه واشنگتن است

سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد بودجه نظامی جدید آمریکا نشانگر سیاست های سلطه طلبانه واشنگتن با تکیه بر قدرت نظامی است.