وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با رئیس مجلس پاکستان دیدار و گفتگو کرد.