دانشمندان موسسه تحقیقات پزشکی گاروان(استرالیا) در انسان میکروارگانیسم های ناشناخته ای را کشف کردند.