شرکت سلام تهران برای انجام تحقیقات بازار در کانال های بوفه مدارس و بیمارستانها و مراکز تفریحی ورزشی در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر به صورت دائم با حقوق و مزایا بی نظیر دعوت به همکاری می نماید.