​شرکت ارتباطات شایگان در زمینه مخابرات سیار در استان تهران از مهندسین مخابرات واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.