با افت میزان ذخایر انبارهای نفت و بنزین آمریکا ، قیمت نفت خام بیش از ۱ درصد جهش کرد.