نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد با انتقاد از دولت آمریکا در اجبار دیگر کشورها به نادیده گرفتن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، گفت: یکی از اصول بنیادین سازمان ملل این است که دنیا باید با قانون و نه با زور اداره شود.