۴ سال بیشتر ندارد، درد خماری او را رها نمی‌کند و مراکز درمانی و حمایتی از پذیرش وی سرباز می‌زنند اما در نهایت با پیگری بسیاری به یکی از شیرخوارگاه‌های سازمان بهزیستی سپرده می‌شود.