نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نشست شورای امنیت گفت که یکی از اصول بنیادین سازمان ملل این است که دنیا باید با قانون اداره شود، نه با زور.