برای کنترل درد و بیماری‌ها می‌توانید این مواد غذایی را جایگزین قرص و داروها ی شیمیایی کنید.