دولت در روزهای آینده برنامه‌های حمایتی خود را اعلام می‌کند

در طول دوران ۵ ساله ریاست علی ربیعی بر وزارت کار، وی با توجه به شناخت عمیقی که از جامعه کارگری داشت، برای حمایت از آنها در وزارتخانه نهادینه کرد که ارائه خدمات سلامت برای ارتقای روحیه و جسم کارگران، که اگر آنها در مسیر زندگی با مخاطره بهداشتی مواجه شدند، بتوانند به موقع آن را دریافت کنند، گسترش یابد.