علت فرار مالیاتی پزشکان

وزیر بهداشت با بیان اینکه تعرفه پزشکی بیمارستانها همیشه پایین تر از هزینه آنها تعیین می‌شود ، علت فرار مالیاتی پزشکان را هم نابرابری و منطقی نبودن مالیات دانست.