اشتباهات مدیریتی در فدراسیون فوتبال پایان ندارد؛ این بار نوبت یونان بود

فدراسیون فوتبال همانند پرونده‌های مختلف حقوقی، این بار هم نتوانست از یونان به خاطر لغو یک طرفه بازی دوستانه غرامتی دریافت کند.