راهکارهای ارتقاء انضباط و اقتدار مجلس بررسی شد

جلسات کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس با موضوع بررسی "راهکارهای ارتقاء انضباط و اقتدار مجلس" در سفر به مشهد مقدس برگزار شد.