هر ثانیه 66تن مواد غذایی دور ریخته می‌شود

بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است، تا سال 2030 میزان ضایعات مواد غذایی در جهان یک سوم افزایش پیدا می‌کند و انتظار می‌رود، در هر ثانیه بیش از 66 تن مواد غذایی دور ریخته شود.