کشف خاصیت جدید برای توت فرنگی

بررسی‌ها نشان می‌دهد: مصرف توت‌ فرنگی التهاب را کاهش می دهد.