معرفی سایت‌های غیرمجاز هواپیمایی به دادستانی

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی: فهرست سایت های اینترنتی غیرمجاز را در اختیار دادستانی کل کشور قرار دادیم.