سهم کارآفرینی درفضای کسب وکار نیم درصد است

سرپرست وزارت تعاون با اشاره به اینکه در حال حاضر فقط نیم درصد از فضای کسب و کار کشور در اختیار کارآفرینان قرار دارد، گفت: همین سهم نیم درصدی ۳۸ درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است.