زندانی‌ها ؛ ازفانتزی سینمایی تا واقعیت اجتماعی!                     

پیشتردرباره فیلم‌های نوروزی،چند کلمه ای نوشته ام،بدنیست به بهانه اکران فیلم کمدی ،اجتماعی،سیاسی،انتقادی و بازاری “زندانی‌ها” ساخته ده نمکی هم، چندخطی قلمی‌کنم.
مسعود ده نمکی، کارگردان سه گانه اخراجی‌..