در ۲۱روز گذشته حجم مبادله ارز (خریدوفروش) در نیما که بازار تعادلی است از ۱/۵میلیارد یورو فراتر رفته و قیمت ارز در این بازار سیر نزولی داشته و یورو از ۹۵۰۰ تومان به ۹۱۰۰ تومان رسیده است.