محمدی محمدی بریمانلو نماینده وزن ۹۰- کیلوگرم تیم ملی کوراش کشورمان پس از باخت مقابل نماینده افغانستان کارش به اتاق پزشکی سالن مسابقات کشید!