پرسه زنی بی رویه دانش آموزان در فضای مجازی آفتی برای نظام آموزشی و موجب نگرانی های جدی است، اما به گفته کارشناسان، با نظارت، جهت دهی و آموزش کاربری صحیح در این فضا به طوری که پیشرفت و بهره وری بهینه در تحصیل را در پی داشته باشد، می توان آن را به فرصت تبدیل کرد.