یک کارشناس اقتصادی به بررسی تغییرات ارزهای ملی برخی کشورها در 5 سال گذشته در مقایسه با دلار پرداخت.